Bugun...Türkiye’ye Nasıl Vergisiz Araba Götürülür

Yurt dışında satın aldığınız aracınızı (araçlı romörk, motorsiklet, otomobil, özel uçaklar, yat, tekne) kesin olarak Türkiye’ye getirebilir misiniz? Türkiye’ye araç getirme hakkı nasıl kazanılır?

facebook-paylas
Tarih: 26-12-2020 10:19

Türkiye’ye Nasıl Vergisiz Araba Götürülür

Türkiye’ye araç getirme hakkına sahip olmak için belirli koşulların sağlanması gerekir.

Bu koşulların tümünün sağlanması halinde, araç Türkiye’ye getirilebilir.

Kimler Türkiye’ye araç getirebilirler?

⇒ Türkiye dışında en az 24 ay ikamet edip yerleşim yerlerini Türkiye’ye nakleden gerçek kişiler,

⇒ Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,

⇒ Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerlerini yabancı bir ülkeden Türkiye’ye kesin olarak nakleden kişiler, Türkiye’ye araç getirebilirler.

Bu kişilerin getirdiği araçlardan gümrük vergisi alınmaz.

Sadece KDV ve ÖTV alınır. Bu vergiler aracın Türkiye’ye ithalatı sırasında ödenir.

Türkiye dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden mirasçıları da ölen kişinin aracını getirme hakkı kazanırlar.

Mirasçıların getirdiği araçlardan gümrük vergisi, KDV ve ÖTV alınmaz.

Yerleşim yerlerini Türkiye’ye nakleden ve Türk vatandaşlığına geçen kişilerin, çift uyruklu olmaları halinde, araç getirmeleri mümkün değildir.

Bireysel gümrük işlemleri kapsamında, ithal edilecek araçlarla ilgili başka bir koşul daha vardır:

⇒ Aracın yurt dışında, kişilerin adına kaydının yapıldığı yıl itibariyle, model yılı dahil olmak üzere, 3 yaşından eski olmaması gereklidir.

Bu araçların ayrıca, en az 6 aydır yurt dışında bulundukları ülkede getirecek kişinin adına kayıtlı olması gerekmektedir.

Kişiler, ithal edilmiş olan araç hakkında, 12 ay geçmedikçe herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. Bu nedenle, ithal edilen araç, 12 ay süreyle satılamaz ve başkasına devredilemez.

Bireysel gümrük işlemleri kapsamında, yurt dışından getirilecek araçlar için belirli müracaat süreleri vardır. Kişilerin, aracı ithal edebilmeleri için, bu süreler içerisinde, gerekli olan belgelerle birlikte yetkili gümrük idaresine ithalat başvurusu yapması zorunludur.

Hangi araçlar gümrük vergisinden veya ithalat vergilerinden muaf olarak Türkiye’ye getirilebilir?

Kişilerin gümrük vergisinden veya ithalat vergilerinden muaf olarak Türkiye’ye getirebilecekleri araçlar şunlardır:

⇒ Motorlu özel nakil vasıtaları: Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler, özel uçaklar ile diğer eğlence ve spor amaçlı vasıtalar.

⇒ Motorsuz özel nakil vasıtaları: Her türlü bisiklet ile kürekli kayıklar ve kanolar.

Ticari araçlar da gümrük vergisinden veya ithalat vergilerinden muaf olarak Türkiye’ye getirilebilir mi?

Hayır.

Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının bu muafiyet kapsamında Türkiye’ye getirilmesi mümkün değildir.

Bedelsiz araç ithalatında herhangi bir vergi ödenir mi?

Bedelsiz araç ithalinde geçerli olan vergi muafiyetinin kapsamı aşağıdaki gibidir:

⇒ Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti vardır. Gümrük idareleri tarafından, aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) tahsil edilir.

⇒ Veraset yoluyla edinilen araçların Türkiye’ye ithalinde gümrük vergisi alınmadığı gibi, ÖTV ve KDV de tahsil edilmez.

Yerleşim yeri ve yerleşim yeri nakli ne demektir?

Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az 185 gün yaşadığı yeri ifade eder.

Yerleşim yerinin nakli Kişinin yabancı bir ülkedeki yerleşim yeri ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesini ifade eder.

Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez?

⇒ Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişilerin ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden,

⇒ Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlilerinin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, kişilerin atama kararından önce Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak dönmeleri halinde son giriş tarihinden,

⇒ Yurt dışında yerleşik murisin ise ölüm tarihinden en az altı ay öncesinde,
Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının yurt dışında yerleşik bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması gerekmektedir.

Ayrıca, motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekir.

Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir?

Aşağıda belirtilen kişiler bedelsiz araç ithali yapabilirler:

⇒ Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları.
Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

⇒ Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri.
Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etmiş olma şartı aranmaz.

⇒ Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.
Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etmiş olma şartı aranmaz.

⇒ Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin vefatı halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları.
Yurt dışında yerleşik murisin Türkiye Gümrük Bölgesinde geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olması gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Bedelsiz ithalatı yapılacak araca ilişkin şartlar nelerdir?

a-) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişilerin ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden,

b-) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlilerinin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, kişilerin atama kararından önce Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak dönmeleri halinde son giriş tarihinden,

c-) Yurt dışında yerleşik murisin ise ölüm tarihinden en az altı ay öncesinde,

Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının yurt dışında yerleşik bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması gerekmektedir.

Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekir.

Bedelsiz araç ithalinde otomobilinize ilave olarak başka bir aracınızı da getirebilir misiniz?

Vergi muafiyeti şartlarının sağlanması halinde motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarından her birinden birer adet getirilmesi mümkündür.

Örnek olarak kişi, bir adet otomobil, bir adet motosiklet ile bir adet bisikleti bedelsiz ithalat kapsamında bir defada Türkiye’ye getirebilir.

Bedelsiz ithalat kapsamında yurda aracını getiren ve daha sonra yeniden yurt dışına yerleşen bir kişinin ikinci kez Türkiye’ye dönüşünde bir kez daha araç getirme hakkı var mıdır?

Kişiler, bedelsiz araç ithalatında geçerli olan vergi muafiyetinden 5 yılda bir kez ve 1 defa yararlanabilirler.

Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarına ilişkin gümrük işlemlerinde, kişinin kendisi ve aile ünitesindeki diğer kişiler tarafından söz konusu beş yıllık süre içinde, bu hakkın mükerrer olarak kullanılıp kullanılmadığı elektronik sistemler üzerinden izlenmektedir.

İlk aracın fiili ithalat tarihi üzerinden beş yıl geçmiş olması ve diğer şartların sağlanmış olması halinde tekrar bu kapsamda araç ithal edilmesi mümkündür.

Eşler bu kapsamda ayrı ayrı araç getirebilirler mi?

Hayır. Veraset yoluyla yapılan araç ithali hariç olmak üzere, bedelsiz araç ithalinde “aile ünitesi” esas alınır.

Aile ünitesi, karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Vergi muafiyetinden yararlanma hakkı aile ünitesine tanınır.

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen aracın satışı veya devri için bir süre şartı var mıdır?

Bu kapsamda getirilen araçlar 1 yıl geçmedikçe, gümrük idaresine izin alınmaksızın belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

Vergi muafiyetinden yararlanarak ithal edilmesinden itibaren geçmesi gereken 1 yıllık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri tahsil edilir.

Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır.

Başvurular hangi gümrük idarelerine yapılmaktadır?

Başvurular aşağıdaki gümrük idarelerine yapılmaktadır:

⇒ Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü (0312-397 75 47)

⇒ İstanbul Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü (0212-465 80 16)

⇒ İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü (0232-463 12 96)

⇒ Gebze Gümrük Müdürlüğü (0262-754 24 01)

Başvuru yapmak için belirlenmiş olan bir süre kısıtı var mıdır?

Başvurular için belirlenmiş olan süre kısıtları aşağıdaki gibidir:

⇒ Yurt dışında yirmi dört ay ikamet eden Türk vatandaşlarının ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları gerekir.

⇒ Kamu görevlilerinin görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye’ye ilk giriş tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları gerekir. Ancak, kamu görevlilerinin atama kararından önce Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak dönmesi halinde süre, kişinin Türkiye Gümrük Bölgesine son giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

⇒ Türk vatandaşlığına geçenlerin vatandaşlığa geçiş kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları gerekir.

⇒ Miras yoluyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak olan varislerin veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört ay içinde başvurmaları gerekir.

Başvuru sırasında gümrük idaresi tarafından hangi belgeler istenir?

(I) Kişilerin kendisi, eşi veya gümrük mevzuatına göre kendilerini yetkisini haiz kişiler tarafından, aşağıdaki belgelerle birlikte, yetkili gümrük idaresine başvurulur.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları için

⇒ Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

⇒ Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

⇒ Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,

⇒ Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği.

Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri için

⇒ Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

⇒ Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

⇒ Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,

⇒ Atama kararı veya görevin sona erdiğini gösteren, kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.

Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler için

⇒ Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

⇒ Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

⇒ Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,

⇒ Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,

⇒ Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları için

⇒ Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

⇒ Veraset ilanı,

⇒ Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,

⇒ Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

⇒ Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”.
(II) Trafik ve mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kişi ya da kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik ve mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır.

Bedelsiz ithalat yoluyla gelen araçlardan hangi vergiler alınır?

⇒ Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

⇒ Aracın CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil olmak üzere aracın gümrük kıymeti) ve ÖTV Toplamının % 18’i oranında Katma Değer Vergisi (KDV) aracın serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir.

Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tespitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar aşağıdaki gibidir:

© Bild: virgül 

silayolusevenler.com

 
Kaynak: Haber Merkezi

Bu haber 16513 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Avusturya Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 14 9 3 2 25 10 29 +15
2 Beşiktaş 14 9 4 1 29 19 28 +10
3 Alanyaspor 15 8 4 3 24 12 27 +12
4 Gaziantep FK 14 7 1 6 27 16 27 +11
5 Fenerbahçe 14 8 4 2 27 20 26 +7
6 Hatayspor 14 7 4 3 20 16 24 +4
7 Fatih Karagümrük 14 5 3 6 23 17 21 +6
8 Yeni Malatyaspor 14 5 4 5 18 17 20 +1
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3
10 Konyaspor 14 5 5 4 18 14 19 +4
11 Göztepe 15 4 4 7 21 18 19 +3
12 Çaykur Rizespor 14 5 5 4 20 22 19 -2
13 Kasımpaşa 15 5 6 4 18 23 19 -5
14 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 17 -3
15 Antalyaspor 15 4 6 5 15 24 17 -9
16 Başakşehir FK 14 4 6 4 21 24 16 -3
17 Gençlerbirliği 14 4 7 3 14 23 15 -9
18 MKE Ankaragücü 14 3 8 3 16 22 12 -6
19 Denizlispor 14 3 8 3 14 24 12 -10
20 BB Erzurumspor 15 3 9 3 15 28 12 -13
21 Kayserispor 14 2 8 4 9 19 10 -10
Takım O G M B A Y P AV
1 Altay 16 10 4 2 30 14 32 +16
2 Giresunspor 16 9 2 5 22 13 32 +9
3 Samsunspor 16 8 2 6 22 15 30 +7
4 Tuzlaspor 16 9 4 3 27 21 30 +6
5 Adana Demirspor 16 8 4 4 27 16 28 +11
6 İstanbulspor 15 8 3 4 27 16 28 +11
7 Ankara Keçiörengücü 16 8 4 4 22 12 28 +10
8 Altınordu 16 8 5 3 22 22 27 0
9 Bursaspor 16 7 6 3 30 27 24 +3
10 Bandırmaspor 16 6 7 3 20 19 21 +1
11 Ümraniyespor 16 4 7 5 16 25 17 -9
12 Boluspor 16 4 8 4 16 20 16 -4
13 Menemenspor 16 3 6 7 16 23 16 -7
14 Adanaspor 14 4 7 3 20 20 15 0
15 Balıkesirspor 15 4 8 3 16 23 15 -7
16 Akhisarspor 15 3 8 4 12 22 13 -10
17 Ankaraspor 15 2 10 3 9 24 9 -15
18 Eskişehirspor 16 0 10 6 10 32 3 -22
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 17 13 2 2 42 14 41 +28
2 Van Spor 18 11 3 4 30 16 37 +14
3 Turgutluspor 18 12 6 0 22 25 36 -3
4 Sakaryaspor 16 9 3 4 26 15 31 +11
5 Kırşehir Belediyespor 18 8 4 6 23 15 30 +8
6 Serik Belediyespor 17 7 3 7 27 19 28 +8
7 Bodrumspor 18 7 6 5 40 29 26 +11
8 Sivas Belediyespor 18 6 4 8 31 22 26 +9
9 Kırklarelispor 17 6 3 8 19 12 26 +7
10 Pazarspor 16 8 6 2 27 24 26 +3
11 Karacabey Belediyespor 18 7 7 4 22 19 25 +3
12 Tarsus İdman Yurdu 16 6 5 5 25 18 23 +7
13 Etimesgut Belediyespor 18 6 7 5 17 19 23 -2
14 1922 Konyaspor 18 5 9 4 22 20 19 +2
15 Pendikspor 17 5 11 1 23 24 16 -1
16 Kastamonuspor 16 4 8 4 16 25 16 -9
17 Mamak FK 17 4 9 4 18 41 16 -23
18 Elazığspor 18 5 10 3 24 35 15 -11
19 Bayburt Özel İdare Spor 15 3 10 2 10 25 11 -15
20 Kardemir Karabükspor 18 0 16 2 6 53 1 -47
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 15 11 2 2 33 10 35 +23
2 Diyarbekirspor 15 10 2 3 21 10 33 +11
3 Yeşilyurt Belediyespor 15 8 5 2 22 11 26 +11
4 Ofspor 14 7 3 4 22 16 25 +6
5 Arnavutköy Belediye 14 7 4 3 19 13 24 +6
6 Edirnespor 15 6 5 4 21 20 22 +1
7 Fatsa Belediyespor 15 6 5 4 14 15 22 -1
8 Belediye Derincespor 15 5 4 6 18 14 21 +4
9 1877 Alemdağspor 15 5 6 4 21 26 19 -5
10 Nevşehir Belediyespor 15 5 7 3 18 16 18 +2
11 Artvin Hopaspor 15 5 8 2 20 31 17 -11
12 Payasspor 15 4 7 4 19 21 16 -2
13 Çankaya FK 15 5 9 1 13 26 16 -13
14 Kızılcabölükspor 15 3 7 5 16 22 14 -6
15 Antalya Kemerspor 15 2 8 5 14 28 11 -14
16 Manisaspor 15 1 8 6 10 22 9 -12
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/01/2021 BB Erzurumspor vs Gaziantep FK
 02/01/2021 Sivasspor vs Denizlispor
 02/01/2021 Alanyaspor vs Başakşehir FK
 02/01/2021 MKE Ankaragücü vs Yeni Malatyaspor
 02/01/2021 Galatasaray vs Antalyaspor
 02/01/2021 Hatayspor vs Konyaspor
 03/01/2021 Çaykur Rizespor vs Gençlerbirliği
 03/01/2021 Fatih Karagümrük vs Trabzonspor
 03/01/2021 Kayserispor vs Beşiktaş
 04/01/2021 Kasımpaşa vs Fenerbahçe
 06/01/2021 Beşiktaş - Çaykur Rizespor Beşiktaş ligde evindeki son 5 maçını kazandı  Beşiktaş kazanır
 06/01/2021 Antalyaspor - Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Antalyaspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/01/2021 Ankara Keçiörengücü vs Bursaspor
 02/01/2021 Ümraniyespor vs Akhisarspor
 02/01/2021 Altınordu vs Balıkesirspor
 03/01/2021 Bandırmaspor vs Altay
 03/01/2021 Giresunspor vs Tuzlaspor
 03/01/2021 İstanbulspor vs Ankaraspor
 03/01/2021 Samsunspor vs Adanaspor
 04/01/2021 Eskişehirspor vs Boluspor
 04/01/2021 Adana Demirspor vs Menemenspor
 04/01/2021 Adana Demirspor - Menemenspor Menemenspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Adana Demirspor yenilmez
 07/01/2021 Ankaraspor - Adanaspor Ankaraspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Adanaspor yenilmez
 07/01/2021 İstanbulspor - Balıkesirspor İstanbulspor ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  İstanbulspor yenilmez
 07/01/2021 İstanbulspor - Balıkesirspor Balıkesirspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  İstanbulspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/01/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Tarsus İdman Yurdu
 02/01/2021 Kastamonuspor vs Eyüpspor
 03/01/2021 Mamak FK vs Pazarspor
 06/01/2021 Bodrumspor vs Turgutluspor
 06/01/2021 Karacabey Belediyespor vs Etimesgut Belediyespor
 06/01/2021 Kırklarelispor vs Tarsus İdman Yurdu
 06/01/2021 Kırşehir Belediyespor vs Kardemir Karabükspor
 06/01/2021 Mamak FK vs Serik Belediyespor
 06/01/2021 Pazarspor vs 1922 Konyaspor
 06/01/2021 Pendikspor vs Bayburt Özel İdare Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/01/2021 Arnavutköy Belediye vs Ofspor
 28/01/2021 Antalya Kemerspor vs 1877 Alemdağspor
 28/01/2021 Belediye Derincespor vs Arnavutköy Belediye
 28/01/2021 Çankaya FK vs Kızılcabölükspor
 28/01/2021 Diyarbekirspor vs Manisaspor
 28/01/2021 Edirnespor vs Artvin Hopaspor
 28/01/2021 Fatsa Belediyespor vs Nevşehir Belediyespor
 28/01/2021 Ofspor vs 1928 Bucaspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI